Statut
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Na osnovu člana 12 Zakona o nevladinim organizacijama ( Sl. List Crne Gore br. 39/11 )

Osnivačka Skupština nevladine organizacije UDRUŽENJE POMORSKIH KAPETANA

CRNE GORE na sjednici održanoj 13.08.2012. je usvojila,

STATUT

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

UDRUŽENJE POMORSKIH KAPETANA CRNE GORE je nevladino, strukovno, dobrovoljno i neprofitno udruženje.

Član 2.

Naziv udruženja je UDRUŽENJE POMORSKIH KAPETANA CRNE GORE (u daljnjem tekstu Udruženje).

Član 3.

Sjedište udruženja je u Kotoru.

Član 4.

Rad udruženja je javan.
Javnost rada udruženja se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici nevladine organizacije.

Član 5.

Dan Udruženja je 19. decembar.

Član 6.

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme vrijeme.

Član 7.

Udruženju nije dozvoljeno da direktno ili indirektno učestvuje ili interveniše u bilo kojoj političkoj kampanji u ime ili protiv bilo kog kandidata za javnu službu.

Član 8.

Moto Udruženja je Plutarhova izreka "Navigare necesse est - Vivere non est necesse".

CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 9.

Cilj udruženja je podsticanje održivog pomorstva kroz djelovanje u oblasti pomorskog ljudskog resursa, sa naglaskom na status pomorskih kapetana/ica, pomorskog zakonodavstva, očuvanja i zaštite životne sredine, pomorske privrede i pomorske tradicije.

Član 10.

Udruženje obavlja sledeće djelatnosti:

- Prati i promoviše domaće i medjunarodne propise, standarde i preporuke iz oblasti pomorstvai pomorskog zakonodavstva.

- Prati, promoviše i publikuje informacije o pomorskom brodarstvu, pomorskom zakonodavstvu, novim tehnologijama u oblasti pomorskog transporta, tržištu brodskog prostora i rada kao i kupovini i prodaji brodova, sistemu pomorskog obrazovanja i obuke, očuvanju i zaštiti životne sredine kao i drugim oblastima iz djelokruga rada.

- Ukazuje na probleme, promoviše i učestvuje u pronalaženju problema i davanju konkretnih predloga iz oblasti svog djevolvanja.

- Organizuje radionice, predavanja i okrugle stolove na teme iz oblasti u okviru svojih ciljeva.

- Povezuje državni, privatni, nevladin sektor i građane u cilju bolje međusobne saradnje i ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

- Ostvaruje i podstiče saradnju sa subjektima iz oblasti pomorske privrede, pomorskog obrazovanja i obuke, stručnim udruženjima i drugim organizacijama iz javnog, privrednog i NVO sektora u Crnoj Gori i inostranstvu koji se bave srdonim djelatnostima.

Član 11.

Udruženje nastavlja da djeluje u skladu sa ciljevima i djelatnosčću dosadašnjeg Udruženja pomorskih kapetana trgovačke mornarice Crne Gore, Kotor.

Član 12.

Udruženje ima pečat.
Pečat Udruženja je okruglog oblika sa logoom, nazivom i sjedištem udruženja.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 13.

Organi udruženja su Skupština, Upravni odbor i Sud časti.
Udruženje ima Predsjednika/cu Udruženja (u daljnjem tekstu Predsjednik/ica).

ĆLANSTVO

Član 14.

Član/ica Udruženja može biti svako lice koje ima Ovlašćenje o osposobljenosti za zapovjednika broda od 500 BRT ili više, a koje prihvata Ciljeve i Statut Udruženja, na osnovu preporuke jednog od članova/ica.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor udruženja većinom glasova.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
O evidenciji članova/ica udruženja vodi se registar članova/ica.
Članovima/icama se mogu dodijeliti priznanja.

Član 15.

Počasni član/ica Udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje je posebnim zalaganjem doprinjela ostvarenju zadataka, ciljeva i razvoja Udruženja.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor udruženja većinom glasova.
Počasni član/ica Udruženja može biti i strani državljani ako ispunjavaju uslove iz prethodnog stava. Počasne članove imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Počasnim članovima/icama Udruge mogu se dodijeliti priznanja.

Član 16.
Član/ica može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda udruženja.
Inicijativu za isključenje iz Udruženja može da podnese svaki član/ica Udruženja.
Članu/ici se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog/njenog članstva u Udruženju.

Član 17.

Član/ica ima pravo da:

- ravnopravno sa drugim članovima/icama učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
- neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
- bira i bude biran/a u organe Udruženja;
- bude blagovremeno i potpuno informisan/a o radu i aktivnostima Udruženja.

Član/ica je obavezan da:

- aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
- učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
- plaća članarinu;
- obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor udruženja.

SKUPŠTINA

Član 18.

Skupština je najviši organ upravljanja udruženja.

Član 19.

Skupštinu čine svi članovi/ice Udruženja.

Član 20.

Ovlašćenje Skupštine :

- usvaja Statut udruženja;
- usvaja izmjene i dopune Statuta;
- odlukom imenuje članove/ice Upravnog odbora;
- birа i rаzrješаvа Upravni odbor;
- bira, imenuje i razrješava Predsjednika udruženja (lice ovlašćeno za zastupanje);
- odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
- usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
- usvаjа godišnji finansijski izvještaj;
- odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

Član 21.

Skupština može biti redovna i vanredna.
Skupština se redovno saziva jednom u toku godine.
Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na pismeni prijedlog Upravnog odbora ili na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.
Sjednica skupštine se saziva pisanim obavještenjem o mjestu i vremenu održavanja skupštine i predlogom dnevnog reda.
Sjednice Skupštine zakazuje, rukovodi radom sjednice, stara se o održavanju reda na sjednici, proglašava odluke Skupštine i vrši i druge poslove predviđene Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, Predsjednik/ca ili član/ica Upravnog odbora, imenovan od strane Upravnog odbora da obavlja te funkcije.

Član 22.

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno 50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova/ica udruženja.
Skupština može da zasijeda i odlučuje ako joj prisustvuju članovi/ice udruženja koji su opunomoćeni predstavnici preko 50 posto ukupnog broja članova/ica.

Član 23.

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.
Član 24.

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili opunomoćenih članova/ica udruženja.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta može pokrenuti svaki član/ica Skupštine kao i lice ovlašćeno za zastupanje.

Član 25.

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova/ica udruženja.

Član 26.

Član/ica udruženja koji je opravdano odsutan/na može da opunomići svog predstavnika/cu, člana/icu Udruženja, koji/a će ga/je predstavljati u radu Skupštine.
Član/ica Udruženja može da predstavlja najviše 10 članova/ica Udruženja.
Punomoćije se izdaje u pisanoj ili elektronskoj formi i traba da sadrži: ime i prezime davaoca punomićija, ime i prezime primaoca punomoćija, svrhu izdavanja punomoćija (navod za koju skupštinu se izdaje punomoć uključujući datum i mjesto održavanja), opravdani razlog odsutnosti, datum i mjesto izdavanja punomoćija, potpis davaoca punomoćija (pisana forma).

Član 27.

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova/ca.

Član 28.

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje 50 posto plus jedan članova/ica udruženja.
Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

Član 29.

Odsutni član/ica može glasati i pisanim putem odnosno elektronskom poštom.
Pismo kojim odsutni član/ca glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.
Predsjedavajući/a je dužan/a je da upozna članove/ice koji su prisutni kako je glasao odsutni član/ica.

Član 30.

Član/ca Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

- oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana/ce;
- o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana;
- o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana/ce;
- u drugim slučajevima kada član/ca ima interes protiv interesa Udruženja

Kada je interes člana/ice iz stava 4 ovog člana protivan interesu Udruženja cjeni u svakom konkretnom slučaju Skupština.
Isključenje prava glasa članova/ica odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

Član 31.

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.
U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:
- mjesto i dan održavanja
- dnevni red
- imena prisutnih članova/ica
- lično ime predsjedavajućeg/e
- lično ime zapisničara/ke
- tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja
- rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda
- konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka
- izdvojeno mišljenje članova/ca
- vrijeme završetka.

Član 32.

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.
Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

Član 33.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući/a Skupštine i zapisničar/ka.
Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući/a i zapisničar/ka stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 34.

Članovi/ice Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg/e i zapisničara/ke.
Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

UPRAVNI ODBOR

Član 35.

Upravni odbor ima najmanje 5 članova/ica.
Član/ica Upravnog odbora, između ostalih, mora biti Predsjednik/ca udruženja.
Članove/ice Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština.
Mandat članovima/icama Upravnog odbora traje 2 godine.

Član 36.

Upravni odbor je zadužen da:

sprovodi aktivnosti u svim oblastima djelovanja (programskom, finansijskom, organizacionom...),
organizuje redovno obavljanje aktivnosti u skladu sa strateškim planom i drugim unutrašnjim aktima;
obezbjeđuje efikasno i adekvatno organizaciono planiranje i ustrojstvo;
donosi unutrašnja akta kojima se uređuje funkcionisanje Udruženja, posebno one kojima se uređuje unutrašnji operativni sistemi, sistem čuvanja i evidencije dokumenata, finansijski menadžment i unutrašnja i spoljna komunikacija;
po potrebi osniva komisije, radne grupe i druge organe Udruženja;
obezbjeđuje efikasno i transparentno upravljanje resursima u cilju sprovođenja aktivnosti;
u slučaju opravdane odsutnosti Predsjednika/ce imenuje člana/icu UO koji će ga/je mijenjati za vrijeme odsutnosti.
usmjerava i nadgleda jačanje i razvoj programa;
uspostavlja i održava kontakte i saradnju sa predstavnicima/cama drugih nevladinih organizacija u zemlji i inostranstvu, državnim i privrednim institucijama i medijima;
obezbjeđuje efikasno funkcionisanje sistema informisanja;
unapređuje pravni i etički integritet i obezbjeđuje zakonitosti rada;
vrši i druge poslove predviđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.

Član 37.

Članovi/ice Upravnog odbora svoj rad obavljaju na volonterskoj osnovi i za obavljanje te funkcije ne mogu dobijati zaradu ili fiksnu naknadu, osim u izuzetnim slučajevima, na osnovu odluke koju donosi Upravni odbor a o tome obavještava Skupštinu. Troškove članova/ica Upravnog odbora nastale u vezi sa obavljanjem aktivnosti u ime Udruženja, snosi Udruženje u skladu sa usvojenom politikom i procedurama za pokriće troškova.

PREDSJEDNIK/ICA UDRUŽENJA (LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE)

Član 38.

Predsjednika/cu udruženja bira i imenuje Skupština.
Ovlašćenja Predsjednik/ce udruženja:

predstavlja i zastupa udruženje;
odgovara za zakonitost rada;
vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine i Upravnog odbora;
zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja;
potpisuje opšte akte;
potpisuje i odobrava izvršenje finansijskih naloga;
predlaže Skupštini Strateški plan i izmjene i dopune Strateškog plana;
prilaže Skupštini na usvajanje godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu godinu Udruženja, kao i plan rada za narednu;
koordinira rad članova sa radom Upravnog odbora;
predsjedava Skupštinom;
stara se o blagovremenoj pripremi i dostavljanju materijala za sjednice organa Udruženja,
brine o sprovođenju njihovih akata i priprema izvještaje o radu;
stara se o adekvatnom korišćenju novčanih sredstava i imovine;
vrši druge poslove i zadatke, koje mu povjeri Upravni odbor ili Skupština i koji su u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Udruženja.

Član 39.

Predsjednik/ca se bira odlukom Skupštine Udruženja na mandat od 2 godine.
Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Predsjednika/ce udruženja.

Član 40.

Predsjednik/ica odgovara za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru i periodično im podnosi izvještaje o radu.
Za svaku sjednicu Skupštine udruženja, Predsjednik/ica je dužan/na podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.

Član 41.

Predsjednik/ca može biti razriješen/a funkcije u sledećim slučajevima:

- Ako postoje gubici u poslovanju Udruženja
- Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Udruženju , ili ako je usled toga mogla nastati šteta.
- Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

Član 42.

O razriješenju Predsjednika/ce udruženja odlučuje Skupština udruženja.
Odluka Skupštine udruženja o razrješenju Predsjednika/ce udruženja je konačna.

SUD ČASTI

Član 43.

Sud časti bira Skupština. Sud časti ima 3 člana, koji na svojoj prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika.

Član 44.

Sud časti se stara o zaštiti ugleda i časti Udruženja, i članova Udruženja, te u tom smislu donosi svoja mišljenja o onim postupcima svojih članova za koje smatra da mogu ugroziti čast i ugled Udruženja i članova Udruženja.
Sud časti razmatra i materijale u slučaju spora između pojedinih članova Udruženja.
Svoja mišljenja i predloge Sud časti podnosi Upravnom odboru, koji može po potrebi slučaj prenijeti u nadležnost Skupštine, i o tome donosi konačnu odluku.
Član 45.

Prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti svaki član Udruženja, Predsjednik ili Upravno odbor.
Sud časti i/ili članovi Suda časti ne mogu pokrenuti disciplinske postupke.
Prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka podnosi se Upravnom odboru, koji podneseni prijedlog dostavlja Sudu časti.
Nakon što prouči prijedlog i razloge pokretanja disciplinskog postupka Sud časti mora utvrditi činjenično stanje i pribaviti ostale dokaze,te:

1. Donijeti odluku o disciplinskoj mjeri.
2. O svojoj odluci pismeno obavijestiti člana/icu, a primjerak odluke dostaviti Upravnom Odboru
3. U slučaju odluke o isključenju iz Udruženja, prijedlog će podnijeti Upravnom odboru koji donosi odluku o isključenju. O svojoj odluci Sud Časti će obavijestiti isključenog člana/icu.
Sud časti izvještaj o svom radu podnosi Skupštini

Član 46.

Član/ica protiv kojega je izrečena disciplinska mjera može, u roku od 30 dana od dana primitka odluke, preko Upravnog odbora podnijeti Žalbu Skupštini Udruženja, koja je ovlašćena da potvrdi ili ukine odluku o isključenju. Odluka Skupštine Udruženja je konačna.

Član 47.

Disciplinske mjere su:

1. Opomena
2. Ukor
3. Isključenje

Opomena se izriče članu/ici Udruženja za lakšu povredu članske obveza. Ukor se izriče članu/ici Udruženja za ponavljanje lakših povreda članske obveze ili za teže povrede članske obveze.

SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 48.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti drugim domaćim ili međunarodnim udruženjima koja obavljaju istu ili sličnu statutarnu djelatnost, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

FINANSIRANJE

Član 49.

Udruženje stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа (u novcu i naturi), donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

IMOVINA UDRUŽENJA

Član 50.

Imovina Udruženja može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je Udruženje osnovano i ne može se raspodjeljivati osnivačima, članovima, članovima organa nevladine organizacije i zaposlenima, kao i srodnicima tih lica.
Stav 1 ovog člana ne odnosi se na naknadu opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem ciljeva nevladine organizacije, ugovorene obaveze, isplatu zarada, naknadu zarada i drugih primanja zaposlenima po osnovu rada, davanje prigodnih nagrada, kao i drugih naknada u skladu sa Statutom i projektnim aktivnostima.
Sredstva ili prihod Udruženja ne mogu se distribuirati, niti ih može koristiti, privatno lice ili nedobrotvorna organizacija osim u skladu sa vođenjem dobrotvornih aktivnosti Udruženja, ili kao plaćanje koje predstavlja realnu tržišnu vrijednost kupljene imovine ili kao realna nadoknada za pružene usluge.

Član 51.

U slučaju prestanka rada Udruženja sva nepokretna imovina Udruženja, u zavisnosti od vrste, pripašće Srednjoj pomorskoj školi u Kotoru, Pomorskom muzeju u Kotoru i Arhivu u Kotoru. Finansijaska sredstva ići će u fond za nagrade najboljem učeniku Srednje pomorske škole.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada udruženja može pokrenuti jedna trećina članova/ca Skupštine.
O prestanku rada udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova/ca udruženja .

Član 53.

U slučaju prestanka rada udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova/ica.

Član 54.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 55.

Ovaj statut stupa na snagu danom registracije.

U Kotoru, ­13.08.2012. Predsjedavajući Osnivačke Skupštine
s.r.
Janko Milutin

Satelit